Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A Gedeon Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. (röviden: Gedeon Bt., később Szolgáltató) számára fontos cél az oldal látogatói által rendelkezésre bocsátott adatok védelme. A látogatók személyes adatainak kezelése során törekszik a hatályos jogszabályok teljeskörű betartására.

Jelen szabályzat tartalmazza azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelme érdekében kialakított gyakorlatot. A szabályzat meghatározása során figyelmbe vettük a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, valamint a hazai jogszabályokat, törvényi rendelkezéseket:

- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; 

- A 226/2003. (XII. 13.) korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak

Személyes adat:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat:

A faji eredetre, a nemzeti és/vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat.

Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adattovábbítás:

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal:

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatkezelési alapelvek

A személyes adatok kezelését a Szolgáltató saját hatáskörben végzi.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

  1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  2. azt a törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján, abban megjelölt fél elrendeli. Törvényi rendelkezés közérdekből, az adatok körének konkrét megjelölésével elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden más esetben a nyilvánosságra hozatal az érintett írásbeli hozzájárulásával történhet.
    Kétséges esetben azt kell vélelmezni, hogy az érintett nem adta hozzájárulását. Azonban az érintett közszereplése során általa nyilvánosságra hozott adatok tekintetében a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos rendelkezések kizárólag természetes személyekre vonatkoznak, tekintve, hogy kizárólag esetükben értelmezhetőek. Ezért jelen szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelését illetően bír kötelező erővel.

Elektronikus adatkezelésre vonatkozó szabályozás

A 2003. évi C törvény §155. 4. bekezdése alapján a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltató weboldala Cookie-kat ("süti") használ működése során. A felhasznált cookie-k az oldal működéséhez szükséges részinformációk átmeneti tárolására szolgálnak.

A weboldal által felhasznált cookie-k az oldal böngészési, keresési szokások, valamint a Felhasználó belépésének követését, felhasznált külső szolgáltatások (Google Fonts, Facebook) használatának elérhetőségét hivatottak támogatni.

Amennyiben nem szeretné, hogy végberendezésén tárolódjanak ezen információk, úgy böngészője beállításával ezen tárolt adatokat törölheti, illetve későbbi letárolásukat megakadályozhatja. 

Adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad amíg a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi, illetve amíg nem kéri az adatok törlését. 
A Felhasználó által elkövetett bűncselekmény esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni, személyes adatait törölni, azonban bűncselekmény és/vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat az eljárás időtartamára megőrizni.

A Felhasználó által megadott személyes adatok mindaddig megmaradnak, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri a tárolt adatok törlését. A felhasználó által kezdeményezett adattörlés a szolgáltatás igénybevételét nem érinti, azonban egyes szolgáltatásokat nem tud igénybe venni a szeélyes adatok törlését követően.

A személyes adatok törlésére vonatkozóan, azok konkrét megjelölésével a Szolgáltató e-mail címére, vagy postai címére küldött levlében van mód.

A személyes adatok törlésének kérelmét az Adatkezelő 10 munkanapon belül dologozza fel.

Adattovábbítás

A Szolgáltató az általa kezelt adatokat harmadik fél részére csak az érintett Felhasználó írásos beleegyezésével adja tovább. Kivételt képeznek azon esetek, melyek során az érvényben lévő törvényi szabályozás hatálya szerint adattovábbítási kötelezettséggel tartozik.